C/ Major, 16 - 07740 Es Mercadal - Tf/ 971 37 50 02 - Fax: 971 37 55 76   
     

     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOGO
     

Tinença d'animals

 

AREA SEVEIS GENERALS
Concepte Sol·licitud d'autorització administrativa de tinença d'animals
Utilitat Es l'autorització administrativa necessària per a la tinença d'animals perillosos.
Requisitits 1) Ser major d’edat.

2) No haver estat condemnat per delictes d’homicidi, lesions, etc.

3) No haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus amb alguna de les sancions accessòries de les previstes en l’apartat 3 de l’article 13 de la Llei 50/1999.

4) Disposar de capacitat física per a la tinença d’animals potencialment perillosos.

5) Justificant d’haver formalitzat una asseguraná de responsablitat civil per dans a tercers amb una cobertura no inferior a 120.000.- euros.

 
Documentació necessària 1) Sol·licitud.
2) Fotocòpia de DNI i 2 fotografies tipus carnet
3) Certificat d’antecedents penals
4) Certificat o, en el seu cas, decalaració responsable de no haver sigut sancionat per infraccions greus o molt greus amb alguna de les ancions accessòries de les previstes en l’apartat 3 de l’article 13 de la Llei 50/1999, així com no estar privat per resolució judicial del dret a la tinença d’animals potencialment perillosos . (la declaració responsable es podrà omplir en el moment de la sol3licitu en les oficines de l’Ajuntament)
5) Certificat de capacitat física per a la tinença d’animals potencialment perillosos (*).
6) Certificat d’aptitud psiquica per a la tinença d’animals potencialment perillosos (*).
7) Justiifcant expedit per la companyia asseguradora, acreditatiu d’haver formalitzat el sol·licitant una assegurança de responsabilitat civil per dans a tercers amb una cobertura no inferior a 120.000.- euros, així com d’estar al corrent de les quotes corresponents.
(*) El certificat de capacitat física i d’aptitud psicològica ha de reunir els requisits establerts en l’article 6 del RD 287/2002. Per obtenir-los es poden dirigir als centres degudament reconeguts i que segons el CIM son els següents: Maó: Bisbe Server 1-C. Telefon 971353340 i Fort de l’Eau, 19. Telefon 971361125; Ciutadella de Menorca: Sant Jeroni 22. Telefon 971482603
Lloc de presentació de sol·licitud
 
Al Registre d'entrada de l'Ajuntament des Mercadal
Ordenances reguladores Ordenança reguladora per a la tinença d'animals perillosos
Model d'instància Descàrrega d'instància
Descàrrega d'instància

 

 
C/ Major, 16 - 07740 Es Mercadal
Tf/ 971 37 50 02 - Fax: 971 37 55 76
general@esmercadal.es

     
Avís Legal  |  Accessibilitat  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS
Ajuntament de Ferreries