C/ Major, 16 - 07740 Es Mercadal - Tf/ 971 37 50 02 - Fax: 971 37 55 76   
     

       
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOGO

ACTES DE PLE 2010


 
ACTA PLE EXTRAORDINARI 15/2010
21/12/2010
Principals punts del dia:

I.- CONVENI ENTRE EL CONSORCI DE RESIDUS URBANS I ENERGIA DE MENORCA, CONSELL INSULAR I AJUNTAMENTS PER LA DELEGACIO DE L’EXPEDIENT DE CONTRCTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC DE BAIXA TENSIÓ.

II.- MODIFICAT PROJECTE DE REFORMA I AMPLIACIÓ DE L’ESCOLETA INFANTIL ARC DE SANT MARTÍ DES MERCADAL DURANT L’EXECUCIÓ DE LES OBRES: APROVACIÓ

III.- PRESSUPOST GENERAL DE L’AJUNTAMENT 2011: APROVACIÓ INCIAL

ACTA PLE ORDINARI 14/2010
29/11/2010
Principals punts del dia

I.- ACTES ANTERIORS

II.- ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’INSTITUT DE INNOVACIÓ EMPRESARIAL DE LES ILLES BALEARS (IDI) I L’AJUNTAMENT, SIGNAT EL DIA 31 DE MAIG DE 2004, I CONTRACTE DE LLOGUER AMB OPCIÓ A COMPRA DELS LOCALS FINS EL 31 DE DESEMBRE DE 2012

III.- SOL·LICITUD D’INCLUSIÓ DELS PROJECTES DINS EL PLA INSULAR DE COOPERACIÓ DE 2011

IV.- SOL·LICITUD DECLARACIÓ D’INTERÉS GENERAL DEL PROJECTE D’AMPLIACIÓ DE XARXA MT AL CAMÍ DE BINIFABINI.

V.- SOL·LICITUD DECLARACIÓ D’INTERÉS GENERAL XARXA DE BAIXA TENSIÓ A LA FINCA DE S’ARANGÍ

VI.- SOL·LICITUD DECLARACIÓ D’INTERÉS GENERAL PER A LA INSTAL·LACIÓ DE TUBS SOTERRATS PER A LA CONDUCCIÓ D’AIGUA DEPURADA PER A REC AGRÍCOLA A LES PARCELES SITUADES AL CAMÍ DE TRAMUNTANA KM. 7

VII.- RESOLUCIÓ DELS RECRSOS DE REPOSICIÓ INTERPOSATS PER L.P. BALEARS SL, CONTRA LIQUIDACIONS DE CONTRIBUCIONS ESPECIAL I QUOTES D’URBANITZACIÓ DE PORT D’ADDAIA.

VIII.- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 12/2010

IX.- MOCIÓ GRUP PP

X.- PROPOSTA DE LA JUNTA DE PORTAVEUS A L’ADHESIÓ AL MANIFEST DE L’ASSOCIACIÓ D’AMICS I AMIGUES DEL POBLE SAHARAUI A MENORCA.

XI.- PRECS I PREGUNTES

ACTA PLE EXTRAORDINARI 13/2010
12/11/2010
Principals punts del dia:

I.- EXPEDIENT MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 10/2010.

II.- COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2009: APROVACIÓ.

ACTA PLE EXTRAORDINARI 12/2010
29/10/2010
Principals punts del dia:

I.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE PER A LA GESTIÓ DEL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA, MANTENIMENT, PETITES FEINES I CONDUCCIÓ DE GRUA DEL MUNICIPI.

II.- EXPEDIENT MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 9/2010.

III.- ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIRCULACIÓ: APROVACIÓ

IV.- MODIFICACIÓ ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA I TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS.

V.- MODIFICACIÓ ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PELS SERVEIS SOCIALS MUNICIPALS

VI.- MODIFICACIÓ ORDENANÇA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES.

ACTA PLE ORDINARI 11/2010
27/09/2010
Principals punts de l'ordre del dia:

I.- ACTA ANTERIOR

II.- PROPOSTA NOMANEMENT JUTGE DE PAU TITULAR

III.- ADDENDA CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL CONSELL INSULAR- AJUNTAMENTS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D’INCENDIS.

IV.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NS DEL PLANEJAMENT DES MERCADAL, PER TAL DE MODIFICAR LA FITXA MER-A05, EDIFICI DE LA RESIDÈNCIA D’ANCIANS, INCLOSA AL CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC DEL TERME DES MERCADAL.

V.- MOCIÓ GRUP UCN

VI.- PRECS I PREGUNTES

ACTA PLE ORDINARI 10/2010
28/07/2010
Principals punts de l'ordre del dia:

I.- ACTES ANTERIORS

II.- ASSENYALAMENT DE LES FESTES LOCALS 2011

III.- PROJECTE MODIFICAT DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’UN POLIESPORTIU (SE-3) A FORNELLS: APROVACIÓ

IV.- CORRECCIÓ DE PRESCRIPCIONS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NNSS DE PLANEJAMENT I ADAPTACIÓ AL PTI A L’ÀMBIT DELS NUCLIS TRADICIONALS DES MERCADAL I FORNELLS (PLÀNOL F21)

V.- RECEPCIÓ OBRES D’URBANITZACIÓ COVES NOVES II, POLÍGON I

VI.- RECEPCIÓ OBRES D’URBANITZACIÓ DE LA UA FOR-6

VII.- EXPEDIENT MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM.7/2010

VIII.- MOCIONS GRUP UCN

IX.- PRECS I PREGUNTES

ACTA PLE EXTRAORDINARI 9/2010
29/06/2010
Principals punts del dia:

I.- ASSENYALAMENT FESTES PATRONALS DES MERCADAL I DE FORNELLS

II.- DONAR COMPTE DEL PROGRAMA DE FESTES SANT MARTÍ 2010

III.- DONAR COMPTE DEL PROGRAMA DE FESTES SANT ANTONI 2010.

ACTA PLE EXTRAORDINARI 8/2010
28/06/2010
Principals punts del dia:

I.- CREACIÓ DEL SERVEI DE DEIXALLERIA I APROVACIÓ DEL CONVENI AMB EL CONSORCI DE RESIDUS URBANS I ENERGIA DE MENORCA I LA RESTA D’AJUNTAMENTS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE GESTIÓ DE LES DEIXALLERIES.

II.- COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST 2008: APROVACIÓ

III.- MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DEL 2010 PER APLICACIÓ DEL REIAL-DECRET 8/2010, DE 20 DE MAIG, PEL QUAL S’ADOPTEN MESURES EXTRAORDINÀRIES PER A LA REDUCCIÓ DEL DÈFICIT PÚBLIC.

IV.- MOCIÓ DELS GRUPS PP I UCN SOBRE LES INDEMNITZACIONS QUE PERCEBEN COM A REGIDORS

ACTA PLE ORDINARI 7/2010
31/05/2010
Principals punts del dia:

II.- CONVENI AMB EL CONSELL INSULAR I ELS AJUNTAMENTS PER A LA IMPLANTACIÓ DE UNA EMISORA DE TAXI ÚNICA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI.

III.- NUMERACIÓ CARRER DE LLEVANT I JARDINS MESTRE GALMÉS

IV.- MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 5 DEL PRESSUPOST DEL 2010

V.- MODIFICACIÓ BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2010

ACTA PLE ORDINARI 6/2010
26/04/2010
Principals punts del dia:

I.- PRESA DE POSSESIÓ DE LA REGIDORA ELECTE SENYORA ISABEL TRIAY ROSELLÓ

II.- CONEIXEMENT DE LA DESIGNACIÓ PORTAVEU DE L’EQUIP DE GOVERN

III.- MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS

IV.- CONEIXEMENT DE LA RESOLUCIÓ D’ALCALDIA NOMENAMENT DELS TINENTS BATLES I DELEGACIONS

V.- NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ÒRGANS COL·LEGIATS

VI.- DEDICACIONS EXCLUSIVES INDEMNITZACIONS MEMBRE DE LA CORPORACIÓ.

ACTA PLE EXTRAORDINARI 5/2010
03/04/2010
Únic punt del dia:

ELECCIÓ DEL BATLE

ACTA PLE ORDINARI 4/2010
29/03/2010
Principals punts del dia:

II.-APROVACIÓ NOU REGLAMENT DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL

III.-PROPOSTA REGIDORA DE CULTURA SOBRE L’ADHESIÓ AL DOCUMENT “UN PACTE PER A L’EDUCACIÓ ÉS POSSIBLE: UNA PROPOSTA PER ENCARAR EL FUTUR”

IV.- CONVENI DE COL·LOABORACIÓ ENTRE EL CIM - AJUNTAMENTS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI INSULAR DE SEGURETAT I SALUT LABORAL A L’ADMINISTRACIÓ LOCAL

V.- RESOLUCIÓ RECURS DE REPOSICIÓ DELS EXPEDIENTS D’OBRES D’URBANITZACIONS I CONTRIBUCIONS ESPECIALS DE PORT D’ADDAIA

ACTA PLE EXTRAORDINARI 3/2010
27/03/2010
Únic punt del dia:

ESCRIT DE RENÚNCIA ALS CÀRRECS QUE PRESENTARÀ AQUESTA ALCALDIA

ACTA PLE EXTRAORDINARI 2/2010
22/03/2010
Principals punts del dia:

I.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI ESCAU, DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR 14-B DE PLATGES DE FORNELLS.

II.- INFORME DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL PROJECTES DE XARXA DE BAIXA TENSIÓ PER A L’ELECTRIFICACIÓ FINCA “ESTÀNCIA DE SA FIGUERA”.

ACTA PLE ORDINARI 1/2010
25/01/2010
Punts principals del dia:
- Aprovació projectes.
- Inclusió projectes dins el Pla Territorial d'Equipaments Esportius 2010
- Inclusió projectes dins el Pla Territorial d'Equipaments Culturals 2010


 
C/ Major, 16 - 07740 Es Mercadal
Tf/ 971 37 50 02 - Fax: 971 37 55 76
general@esmercadal.es

       
Avís Legal  |  Accessibilitat  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS
Ajuntament de Ferreries