C/ Major, 16 - 07740 Es Mercadal - Tf/ 971 37 50 02 - Fax: 971 37 55 76   
     

       
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOGO

Gestions i serveis

Activitat Permanent Menor

Objecte del Tràmit: Inici i exercici d'una activitat Permanent Menor, a un local determinat.
Àmbit de responsabilitat: Urbanisme ( 971.37.50.02 )
Qui ho pot demanar: Tothom ( persona física o jurídica ) que vulgui desenvolupar una activitat permanent innòcua i disposi d'un local.
Requisits a complir: Segons TÍTOL II de l'ANNEX I de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears.
Paràmetres d’activitats menors i modificacions que no requereixen permís d’instal·lació però que requereixen redacció de projecte.
Són totes les que no estiguin incloses en els títols I i III d’aquest annex.

Documentació a presentar: - Instància per a la declaració d'inici i exercici d'activitat permanent innòcua i modificacions.
- Declaració responsable d’inici i exercici de l’activitat permanent.
- Escriptura de constitució de la societat, quan el sol•licitant sigui una persona jurídica.
- Fotocòpia del DNI o equivalent de la persona declarant.
- Autorització o documentació acreditativa de la representació, si escau.
- Fitxa resum subscrita pel tècnic o tècnica competent.
- Memòria tècnica succinta sobre l'activitat i les instal·lacions acompanyada dels plànols d'emplaçament i d'allò realment executat, tant de planta com d'alçada, a escala adequada, amb la ubicació dels elements essencials de les instal·lacions tècniques i de maquinària.
- Certificat del tècnic director o de la tècnica directora d'instal·lació, d'acord amb el model oficial.
- Certificat de solidesa estructural, subscrit per tècnic o tècnica competent, o final d’obra de construcció de l’edifici, si aquest té menys de 10 anys, o llicència de primera utilització.
- Declaració responsable del tècnic o tècnica, en cas que la documentació tècnica no estigui visada pel col·legi oficial corresponent.
- Document acreditatiu de que el promotor esàr donat d'alta de l'IAE al local de referència.
- Justificant de pagament de les taxes municipals


AMB PERMÍS PREVI D'INSTAL·LACIÓ I OBRES
- Instància per a la sol·licitud de permís d'instal·lació i obres.
- Sol·licitud de permís d'instal·lació i obres
- Escriptura de constitució de la societat, quan el sol·licitant sigui una persona jurídica.
- Fotocòpia del DNI o equivalent de la persona sol·licitant
- Autorització o documentació acreditativa de la representació, si és necessari
- Fitxa resum de l’activitat.
- Projecte integrat d’instal·lació i obres; o projectes d’activitat i obres coordinats (dos exemplars de cada projecte, excepte tràmits a altres administracions).
- Certificat del tècnic director o de la tècnica directora d'instal·lació i obres, d'acord amb el model oficial.
- Documentació ambiental, si és necessària.
- Justificant de pagament de les taxes municipals.

Documentació addicional per obra major:
- Full d’estadística del Ministeri de Foment.
- Valoració gestió de residus de construcció i contracte amb un gestor autoritzat.
- Annex memòria urbanística.
- Comunicació de la direcció tècnica.
- Comunicació del constructor.
- Estudi de seguretat i salut.
- Programa de control de qualitat, en cas que sigui necessari.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Ronda de s'Estància, 23 - Es Mercadal
Per telèfon (només informació): 971.37.53.25 ( Recaudació )
Per correu:
Per FAX (només informació): 971.37.53.26 ( Recaudació )
Correu electrònic:
Altres:
Plana web:
Gestió que ha de fer el ciutadà:
Terminis de ciutadà:
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables: Ordenança fiscal que regula la taxa d'activitats.
Resposta al ciutadà:
Marc Legal: - Llei 7-2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears
Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions:
 


Documents Relacionats:


C/ Major, 16 - 07740 Es Mercadal
Tf/ 971 37 50 02 - Fax: 971 37 55 76
general@esmercadal.es

       
Avís Legal  |  Accessibilitat  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS
Ajuntament de Ferreries