C/ Major, 16 - 07740 Es Mercadal - Tf/ 971 37 50 02 - Fax: 971 37 55 76   
     

       
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOGO

Gestions i serveis

Activitat Permanent Major i infraestructures comunes

Objecte del Tràmit: Inici i exercici d'una activitat Permanent Major, a un local determinat.
Àmbit de responsabilitat: Urbanisme ( 971.37.50.02 )
Qui ho pot demanar: Tothom ( persona física o jurídica ) que vulgui desenvolupar una activitat permanent innòcua i disposi d'un local.
Requisits a complir: Segons TÍTOL I de l'ANNEX I de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears.
Paràmetres d’activitats majors i modificacions que requereixen permís d’instal·lació
Són les activitats o modificacions en què concorren un o més d’un dels punts següents:
1. Les indústries, els tallers industrials i les indústries agroalimentàries amb més de 1.000 m2 de superfície computable.
2. Les activitats amb més de 2.500 m2 de superfície computable, excepte els aparcaments a l’aire lliure que sempre seran innòcues.
3. Quan els ocupants necessitin ajuda per evacuar-los, com ara guarderies, hospitals, residències de la tercera edat i similars.
4. Quan l’aforament sigui superior a 500 persones, o a 250 persones quan la densitat d’ocupació sigui igual o superior a 1 persona/m2.
5. Quan la densitat de la càrrega de foc ponderada i corregida de l’activitat sigui superior o igual a 400 Mcal/m2, o quan sigui superior o igual a 200 Mcal/m2 amb una superfície construïda superior a 300 m2.
6. Quan la previsió de l’emissió de renou mesurat a un metre de les maquinàries, aparells o equips:
- A l’interior d’edificis sigui superior o igual a 90 dB (A) en període diürn o vespertí i superior o igual a 80 dB (A) en període de nit.
- A zones a l’aire lliure o sense tancaments superior o igual a 65 dB (A) en període diürn o vespertí, i superior o igual a 55 dB (A) en període de nit.
No s’ha de tenir en compte, en la previsió, l’emissió de renou que puguin produir els aparells d’àudio autònoms com ara televisors o similars.
Quan es tracti de zones residencials o que requereixin una protecció especial contra la contaminació acústica, els valors indicats s’han de reduir en 5 dB.
7. Les activitats definides com a tals per aquesta llei incloses en els annexos I i II de la Llei 11/2006, de 14 de setembre, d’avaluacions d’impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears.
8. Les activitats que manipulin, expedeixin o emmagatzemin productes susceptibles d’originar riscs greus a persones i béns per explosions, combustions, intoxicacions, radiacions i similars, així com fums, gasos, olors, boires o pols en suspensió que puguin produir molèsties greus als veïns, sempre que no estiguin cobertes per altres autoritzacions sectorials.
9. Les que es facin en domini públic, en sòl rústic protegit i les que afectin béns protegits de conformitat amb la legislació en matèria de patrimoni.
10. Les que es regulin reglamentàriament.

Documentació a presentar: PERMÍS INSTAL·LACIÓ sense obres
- Instància per a la sol·licitud de permís d'instal·lacio i obres
- Sol·licitud de permís d'instal·lació d'activitat permanent, modificacions o infraestructures comunes.
- Escriptura de constitució de la societat, quan el sol·licitant sigui una persona jurídica.
- Fotocòpia del DNI o equivalent de la persona sol·licitant.
- Autorització o documentació acreditativa de la representació, si escau.
- 2 Exemplars del projecte d’activitat, signat per tècnic o tècnica competent, redactat segons el títol I de l’annex II de la Llei 7/2013 que inclogui la fitxa resum.
- Declaració responsable del tècnic o tècnica, en cas que la documentació tècnica no estigui visada pel col·legi oficial corresponent.
- Justificant del pagament de les taxes municipals.

PERMÍS INSTAL·LACIÓ I OBRES
- Instància per a la sol·licitud de permís d'instal·lacio i obres
- Sol·licitud de permís d'instal·lació d'activitat permanent, modificacions o infraestructures comunes.
- Escriptura de constitució de la societat, quan el sol·licitant sigui una persona jurídica.
- Fotocòpia del DNI o equivalent de la persona sol·licitant
- Autorització o documentació acreditativa de la representació, si és necessari
- Projecte integrat d’instal·lació i obres; o projectes d’activitat i obres coordinats (dos exemplars de cada projecte, excepte tràmits a altres administracions).
- Fitxa resum de l’activitat.
- Documentació ambiental, si és necessària.
- Justificant de pagament de les taxes municipals.

Documentació addicional per obra major:
- Full d’estadística del Ministeri de Foment.
- Valoració gestió de residus de construcció i contracte amb un gestor autoritzat.
- Annex memòria urbanística.
- Comunicació de la direcció tècnica.
- Comunicació del constructor.
- Estudi de seguretat i salut.
- Programa de control de qualitat, en cas que sigui necessari.

INICI I EXERCICI ACTIVITAT PERMANENT MAJOR, MODIFICACIÓ I INFRAESTRUCTURES COMUNES
- Instància per a la declaració responsable d'inici i exercici d'activitat permanent major, modificacions i infraestructures comunes.
- Declaració responsable d’inici i exercici de l’activitat.
- Escriptura de constitució de la societat, quan el sol·licitant sigui una persona jurídica.
- Fotocòpia del DNI o equivalent de la persona declarant.
- Autorització o documentació acreditativa de la representació, si escau.
- Certificat del tècnic director o de la tècnica directora d’instal·lació, d’acord amb els models oficials.
- Certificat de solidesa estructural, subscrit per tècnic o tècnica competent, o final d’obra de construcció de l’edifici, si aquest té menys de 10 anys, o llicència de primera utilització.
- Declaració responsable del tècnic o tècnica, en cas que la documentació tècnica no estigui visada pel col·legi oficial corresponent.
- Document acreditatiu de que el promotor esàr donat d'alta de l'IAE al local de referència.
- Justificant del pagament de les taxes municipals.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Ronda de s'Estància, 23 - Es Mercadal
Per telèfon (només informació): 971.37.53.25 ( Recaudació )
Per correu:
Per FAX (només informació): 971.37.53.26 ( Recaudació )
Correu electrònic:
Altres:
Plana web:
Gestió que ha de fer el ciutadà:
Terminis de ciutadà:
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables: Ordenança fiscal que regula la taxa d'activitats.
Resposta al ciutadà:
Marc Legal: - Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears
Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions:
 


Documents Relacionats:


C/ Major, 16 - 07740 Es Mercadal
Tf/ 971 37 50 02 - Fax: 971 37 55 76
general@esmercadal.es

       
Avís Legal  |  Accessibilitat  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS
Ajuntament de Ferreries