C/ Major, 16 - 07740 Es Mercadal - Tf/ 971 37 50 02 - Fax: 971 37 55 76   
     

       
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOGO

Gestions i serveis

Ajut per a la realització activitats esportives

Objecte del Tràmit: És objecte d’aquests bases col·laborar amb les entitats que realitzen activitats esportives dins del terme municipal des Mercada.
Àmbit de responsabilitat:
Qui ho pot demanar: Entitats privades sense ànim lucratiu dins del terme des Mercadal
Requisits a complir: 1. Els sol·licitants que es vulguin acollir a aquests ajuts hauran de reunir els següents requisits:
• Esser entitats privades sense ànim lucratiu.
• Realitzar actuacions en l’àmbit del foment de l’esport dins del terme des Mercadal durant l’any 2018.
• No incórrer en cap dels supòsits de l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions (LGS).
• No estar incurses en les causes de prohibició previstes en els apartat 5 i 6 de l’article 4 de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d’Associació, així com en l’article 30.4. de la mateixa.
2. Queden expressament excloses:
• Entitats amb finalitat lucrativa, en particular totes les societats mercantils i civils.
• Cooperatives
• Centres docents o d’ensenyament
• Entitats polítiques o sindicals

Documentació a presentar: Les sol·licituds s’han de presentar, dins del termini establert en la convocatòria, al Registre General de l’Ajuntament des Mercadal i inclouran la següent documentació
1. Sol·licitud, que utilitzarà l’imprès normalitzat inclòs a l’annex 1,
2. Document d’identitat del sol·licitant (CIF/DNI/NIE)
3. DNI del representant, així com el document de representació,
4. Projecte o memòria, que inclogui una descripció de les activitats a realitzar per a les quals es demana la subvenció, amb un calendari, fitxa tècnic i el pressupost detallat, que inclogui les despeses i els ingressos del 2018. S’indicarà de forma clara l’import del projecte a subvencionar.
5. Descripció de l’objecte de l’entitat i les activitats més rellevants realitzades els darrers anys.
6. Certificat del representant legal de l’entitat amb el seu nombre de socis
7. Certificat de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
8. Declaració responsable del representant legal de l’entitat de tots els ajudes obtinguts i/o sol·licitats en el mateix any natural, d’altres organismes pel mateix concepte
9. Declaració responsable de no estar sotmès a cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat d’obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions públiques recollides en l’article 13.2 a), d), f), g), h) i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
10. Declaració responsable signada pel representant legal de l’entitat de no estar incurses en les causes de prohibició previstes en els apartat 5 i 6 de l’article 4 de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d’Associació, així com en l’article 30.4. de la mateixa.
11. Full de dades bancàries: document de designació del compte bancari (IBAN)

Les entitats que l’any anterior van presentar sol·licitud d’ajut, només hauran de presentar l’imprès de sol·licitud i els documents 4), i 7) a 11), així com tots aquells que hagin experimentat modificacions respecte a l’any anterior.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial:
Per telèfon (només informació):
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web: www.esmercadal.es
Gestió que ha de fer el ciutadà: Ajuts per a la realizació d'activitats esportives al terme des Mercadal
Terminis de ciutadà:
Terminis de l'administració: Sis mesos per resoldre des de la sol·licitud
Tarifes aplicables: Gratuït
Resposta al ciutadà:
Marc Legal: En qualsevol dels casos seran aplicables les disposicions ontingudes en les normes següents:
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE 18/11/2003)
- Decret legislatiu 2/2005, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB 31/12/2005).
- En tot allò no previst expressament en aquestes bases serà d’aplicació l’ordenança general reguladora de la concessió de subvencions, aprovada inicialment pel Ple de l’ajuntament d’11 d’octubre de 2005 i publicada definitivament en el BOIB núm. 189, de 17/12/2005.

Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions:
 


Documents Relacionats:


C/ Major, 16 - 07740 Es Mercadal
Tf/ 971 37 50 02 - Fax: 971 37 55 76
general@esmercadal.es

       
Avís Legal  |  Accessibilitat  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS
Ajuntament de Ferreries