C/ Major, 16 - 07740 Es Mercadal - Tf/ 971 37 50 02 - Fax: 971 37 55 76   
     

     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOGO

Gestions i serveis

Sol·licitud venda ambulant Fornells

Objecte del Tràmit: Sol·licitar permís per instal·lar una parada de venda ambulant en el mercat temporal des Fornellsl
Àmbit de responsabilitat:
Qui ho pot demanar: Tothom ( persona física o jurídica ) que vulgui instal·lar una parada de venda ambulant
Requisits a complir: Les instal·lacions desmuntables hauran de reunir les condicions específiques següents:
- L'amplària del lloc de venda no podrà excedir d'1.5 metres lineals, en perpendicular amb la voravia.
- La llargària del lloc de venda no podrà excedir de 8 metres lineals, en paral•lel a la voraria.
- Els possibles tendals dels diferents llocs de venda, en tot cas descansaran en un sl eix central, i en cap cas damunt la via pública. La longitud màxima del tendal des de l'eix central serà d'1,25 metres lineals.
- Tot i les mides màximes establertes, i en funció de l'amplària dels carrers on s'ubiquin els llocs, aquests hauran d'estar instal•lats de forma prou ampla respecte de la línia de façana de les cases, de tal manera que quedi habilitat un passadís que pugui servir d'accés per a serveis d'emergència.

Els usuaris dels llocs de venda estan obligats a:
- Adoptar totes les mesures necessàries per evitar l'embrutiment de les vies espais lliures públics. A aquests efectes, disposaran de dipòsits o recipients adequats rebutjables, on dipositaran els residus que vagin produint, per tal de facilitar els treballs dels serveis de recollida de fems i neteja pública.
- Ocupar i ordenar el lloc de la forma prevista segons les normes del règim interior o les que indiqui aquesta ordenança.
- Comunicar les absències previsibles que siguin justificables, amb antelació a la realització del mercat en el que previnguin la seva no concurrència.
- Adoptar les mesures oportunes amb la finalitat d'evitar la incidència negativa sobre el medi ambient i mantenir les condicions mínimes de neteja i higiene.
- En cas d'utilitzar tendals i ombrel•les, aquests s'hissaran sobre la rasant de la calçada com a mínim 2 metres. En cap cas podran penjar-se d'aquells, articles que estiguin fora de la perpendicular de la superfície del trast o lloc de venda.
- Qualsevol altres que s'estableixin en aquesta ordenança i altres disposicions d'aplicació.

Documentació a presentar: - NIF, si és persona física, o documentació que en justifiqui la seva condició i la seva representació legal, en el cas de persones jurídiques o cooperatives.
- Alta a la Seguretat Social (en el règim que pertoqui) i justificació de no tenir endarrerit el pagament de les cotitzacions.
- Alta de l'Impost d'Activitats Econòmiques, en cas de subjecció. En el cas de les renovacions, en tot cas s'aportarà el rebut de l'IAE esmentat, referit a l'exercici anterior.
- Relació del personal que atendrà la comercialització o administració del lloc de venda, amb expressió de la relació laboral existent i de la seva justificació.
- Declaració de no trobar-se sotmès en alguna de les incompatibilitats o incapacitats a les que es refereix l'article 11 d'aquesta Ordenança.
- Declaració justificada de la naturalesa de les activitats comercials a realitzar amb expressió de l'origen de les mercaderies, en el cas dels productes manufacturats.
- Rebut acreditatiu del pegament del preu públic, vigent a cada moment, per ocupació de la via pública.
- En el cas del estrangers no membres de la Unió Europea, hauran d'acreditar estar en possessió dels permisos de residència i treball per compte propi, segons la legislació vigent.
- En el cas de les cooperatives, només s'autoritzarà una llicència a nom de la cooperativa, per cada epígraf d'IAE del que sigui titular.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: C/ Major, 16 - Es Mercadal
Per telèfon (només informació): 971.37.50.02
Per correu:
Per FAX (només informació): 971.37.55.76
Correu electrònic:
Altres:
Plana web:
Gestió que ha de fer el ciutadà:
Terminis de ciutadà:
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables:
Resposta al ciutadà:
Marc Legal: Llei 11/2001, de 15 de juny, d'ordenació de l'activitat comercial a les Illes Balears.
Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions:
 


Documents Relacionats:


C/ Major, 16 - 07740 Es Mercadal
Tf/ 971 37 50 02 - Fax: 971 37 55 76
general@esmercadal.es

     
Avís Legal  |  Accessibilitat  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS
Ajuntament de Ferreries