C/ Major, 16 - 07740 Es Mercadal - Tf/ 971 37 50 02 - Fax: 971 37 55 76   
     

     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOGO

Gestions i serveis

Ajudes per a la rehabilitació d'habitatges inclosos dins ARRU

Objecte del Tràmit: Sol·licitud d'ajudes per a la rehabilitació d'edificis i habitatges inclosos dins l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana (ARRU) des Mercadal i Fornells.

Les ajudes tenen per objecte el finançament de l'execució d'actuacions, noves o en curs, incloses dins la delimitació ARRU. Les actuacions subvencionables consisteixen en l'execució d'obres de rehabilitació, de treballs de manteniment, d'intervencions en instal·lacions fixes i equipament propi, tant en elements comuns d'edificis d'habitatges com en zones privatives d'habitatges, a fi d'adequar-los a la normativa vigent.

La quantia de l'ajuda serà el 35% del cost subvencionable de l'actuació, i no podrà superar l'import d'ajuda unitària establert en 11.000 € per cada habitatge objecte de rehabilitació.

Àmbit de responsabilitat:
Qui ho pot demanar: Beneficiaris: els propietaris únics, els copropietaris conjuntament, les comunitats de propietaris i les agrupacions de comunitats de propietaris que, segons cada cas, siguin propietaris dels edificis d'habitatges o dels habitatges que hagin de ser objecte de la inversió.
Requisits a complir:
Documentació a presentar: Amb la sol·licitud d'ajuda s'han d'adjuntar els documents següents:

1. Document d’identitat del sol·licitant (DNI, NIE, NIF…).

2. En cas que faci la sol·licitud un representant, una fotocòpia compulsada de l’escriptura pública d’atorgament de poders, l’acta de la comunitat de propietaris on consti la representació, o qualsevol altre mitjà que permeti deixar constància fidedigna de la representació.

3. Documentació acreditativa de la titularitat de l’habitatge, en el cas d’obres de rehabilitació de l’habitatge.

4. Autorització expressa del propietari o propietaris de l’habitatge, en cas que s’hagi acordat entre el propietari i el llogater que aquest darrer faci les obres de rehabilitació i sol·liciti la subvenció.

5. Documentació acreditativa d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, o una autorització expressa perquè l’òrgan instructor pugui obtenir aquesta informació.

6. Acord de la comunitat de propietaris quan es tracta d’edificis de tipologia residencial col·lectiva.

7. Declaració responsable del/s propietari/s o llogater.

8. Informe d’avaluació d’edificis, amb el contingut que estableix l’annex 2 del Reial decret 233/2013, emplenat i subscrit per un tècnic competent, quan es tracta d’obres de rehabilitació d’edificis de tipologia residencial col·lectiva. Aquest informe ha d’estar inscrit en el Registre d’Informes d’Avaluació d’Edificis de les Illes Balears.

9. Projecte de l’actuació que s’ha de dur a terme, quan es tracta d’edificis de tipologia residencial col·lectiva o, en cas que el projecte no sigui necessari, memòria subscrita per un tècnic competent que justifiqui l’adequació de l’actuació al Codi tècnic de l’edificació i a la resta de normativa d’aplicació fins on sigui viable urbanísticament, tècnicament o econòmicament. En les actuacions que s’han de dur a terme en habitatges individuals ha de presentar-se el projecte tècnic quan sigui necessari.

10. Pressupost de les obres de l’empresa constructora, desglossat per cada concepte, amb descripció de cada partida d’obra, amidaments i preus unitaris. En cas que el pressupost sigui superior a 50.000,00 €, la documentació acreditativa d’haver sol·licitat tres ofertes, d’acord amb el que estableix l’article 15 d’aquesta Resolució. Aquest pressupost ha d’anar signat pel sol·licitant i pel constructor quan es tracta d’obres de rehabilitació d’un habitatge.

11. Llicència o autorització municipal necessària per executar l’obra, en el cas d’obres començades.

12. En cas d’obres començades en el moment de la sol·licitud, certificat d’inici de les obres amb data posterior a 30 de desembre de 2014 signat per un tècnic competent, quan es tracta d’obres subjectes a llicència d’obra major o de rehabilitació d’edificis de tipologia residencial col·lectiva. En obres començades en habitatges individuals no subjectes a llicència d’obra major, aquest certificat ha d’anar signat per la persona interessada.

13. Fotografies de l’estat anterior a les obres.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: A les oficines de l'Ajuntament des Mercadal.
Per telèfon (només informació): 971.37.50.02
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web:
Gestió que ha de fer el ciutadà:
Terminis de ciutadà: Ampliació del termini presentació de sol·licituds fins 18/10/2016
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables:
Resposta al ciutadà:
Marc Legal: Resolució del conseller de Territori, Energia i Mobilitat per la qual s'aprova la convocatòria d'ajudes per a la rehabilitació d'edificis i habitatges inclosos dins l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana des Mercadal i Fornells, en el marc del Pla Estatal de Foment del Lloguer d'Habitatges, la Rehabilitació Edificatòria, i la Regeneració i Renovació Urbanes, 2013-2016 (Referència:ARRU ES MERCADAL. Codi BDNS: 313460). BOIB Núm. 97 de 30 de juliol de 2016

Resolució del conseller de Territori, Energia i Mobilitat per la qual s'amplia el termini per presentar sol·licituds per a la convocatòria d'ajudes per a la rehabilitació d'edificis i habitatges inclosos dins l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana des Mercadal i Fornells. BOIB Núm. 115 de 10 de setembre de 2016

Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions: Obres iniciades a partir del 30/12/ 2014

Termini d'execució de les obres: 30/06/2017

Termini de justificació de les obres: 10/07/2017

 


Documents Relacionats:


C/ Major, 16 - 07740 Es Mercadal
Tf/ 971 37 50 02 - Fax: 971 37 55 76
general@esmercadal.es

     
Avís Legal  |  Accessibilitat  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS
Ajuntament de Ferreries