C/ Major, 16 - 07740 Es Mercadal - Tf/ 971 37 50 02 - Fax: 971 37 55 76   
     

       
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOGO

Gestions i serveis

Ajudes de l'any 2019 per a la rehabilitació d'edificis i habitatges inclosos dins l'ARRU des Mercadal i Fornells

Objecte del Tràmit: Sol·licitud d'ajudes per a la rehabilitació d'edificis i habitatges inclosos dins l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana (ARRU) des Mercadal i Fornells.

L'objecte d'aquesta convocatòria és aprovar i regular les ajudes per a la rehabilitació d'edificis d'habitatges de tipologia residencial col·lectiva, o bé d'habitatges unifamiliars aïllats, entre mitgeres o agrupats en filera, inclosos dins l'àrea de regeneració i renovació urbanes dels nuclis urbans des Mercadal i Fornells, en es Mercadal, que figura delimitada en els plànols que s'adjunten a l'annex 2 d'aquesta Resolució, en el marc del Pla Estatal de Foment del Lloguer d'Habitatges, la Rehabilitació Edificatòria, i la Regeneració i Renovació Urbanes, 2013-2016, pròrroga 2017.
Les ajudes tenen per objecte el finançament de l'execució d'actuacions, noves o en curs, incloses dins la delimitació ARRU. Les actuacions subvencionables consisteixen en l'execució d'obres de rehabilitació, de treballs de manteniment, d'intervencions en instal·lacions fixes i equipament propi, tant en elements comuns d'edificis d'habitatges com en zones privatives d'habitatges, a fi d'adequar-los a la normativa vigent.

La quantia de l'ajuda serà el 35% del cost subvencionable de l'actuació, i no podrà superar l'import d'ajuda unitària establert en 11.000 € per cada habitatge objecte de rehabilitació.

Àmbit de responsabilitat:
Qui ho pot demanar:

Poden ser beneficiaris de les ajudes que preveu aquesta convocatòria:

1. El propietari únic o els copropietaris conjuntament d'edificis d'habitatges o d'habitatges que, a la vegada, poden ser:

a) Les persones físiques majors d'edat que siguin residents a les Illes Balears i gaudeixin de la nacionalitat espanyola. En el cas d'estrangers, han de tenir la residència legal a Espanya.

b) Les persones jurídiques de naturalesa privada, que acreditin en la seva sol·licitud que es troben constituïdes degudament, segons la normativa que els resulti d'aplicació.

2. Les comunitats de propietaris d'edificis d'habitatges o les agrupacions de comunitats de propietaris, constituïdes d'acord amb el que disposa l'article 5 de la Llei 49/1960, de 21 de juliol, sobre propietat horitzontal.

3. Els propietaris que, de forma agrupada, ho siguin d'edificis d'habitatges que reuneixin els requisits establerts per l'article 396 del Codi civil, però no hagin atorgat el títol constitutiu en règim de propietat horitzontal.

Requisits a complir:
Documentació a presentar: Amb la sol·licitud d'ajuda s'han d'adjuntar els documents següents:

1. Document d’identitat del sol·licitant (DNI, NIE, NIF…).

2. En cas que faci la sol·licitud un representant, una fotocòpia compulsada de l’escriptura pública d’atorgament de poders, l’acta de la comunitat de propietaris on consti la representació, o qualsevol altre mitjà que permeti deixar constància fidedigna de la representació.

3. Documentació acreditativa de la titularitat de l’habitatge, en el cas d’obres de rehabilitació de l’habitatge.

4. Autorització expressa del propietari o propietaris de l’habitatge, en cas que s’hagi acordat entre el propietari i el llogater que aquest darrer faci les obres de rehabilitació i sol·liciti la subvenció.

5. Documentació acreditativa d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, o una autorització expressa perquè l’òrgan instructor pugui obtenir aquesta informació.

6. Acord de la comunitat de propietaris quan es tracta d’edificis de tipologia residencial col·lectiva.

7. Declaració responsable del/s propietari/s o llogater.

8. Informe d’avaluació d’edificis, amb el contingut que estableix l’annex 2 del Reial decret 233/2013, emplenat i subscrit per un tècnic competent, quan es tracta d’obres de rehabilitació d’edificis de tipologia residencial col·lectiva. Aquest informe ha d’estar inscrit en el Registre d’Informes d’Avaluació d’Edificis de les Illes Balears.

9. Projecte de l’actuació que s’ha de dur a terme, quan es tracta d’edificis de tipologia residencial col·lectiva o, en cas que el projecte no sigui necessari, memòria subscrita per un tècnic competent que justifiqui l’adequació de l’actuació al Codi tècnic de l’edificació i a la resta de normativa d’aplicació fins on sigui viable urbanísticament, tècnicament o econòmicament. En les actuacions que s’han de dur a terme en habitatges individuals ha de presentar-se el projecte tècnic quan sigui necessari.

10. Pressupost de les obres de l’empresa constructora, desglossat per cada concepte, amb descripció de cada partida d’obra, amidaments i preus unitaris. En cas que el pressupost sigui superior a 50.000,00 €, la documentació acreditativa d’haver sol·licitat tres ofertes, d’acord amb el que estableix l’article 15 d’aquesta Resolució. Aquest pressupost ha d’anar signat pel sol·licitant i pel constructor quan es tracta d’obres de rehabilitació d’un habitatge.

11. Llicència o autorització municipal necessària per executar l’obra, en el cas d’obres començades.

12. En cas d’obres començades en el moment de la sol·licitud, certificat d’inici de les obres amb data posterior a 30 de desembre de 2014 signat per un tècnic competent, quan es tracta d’obres subjectes a llicència d’obra major o de rehabilitació d’edificis de tipologia residencial col·lectiva. En obres començades en habitatges individuals no subjectes a llicència d’obra major, aquest certificat ha d’anar signat per la persona interessada.

13. Fotografies de l’estat anterior a les obres.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: A les oficines de l'Ajuntament des Mercadal.
Per telèfon (només informació): 971.37.50.02
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web:
Gestió que ha de fer el ciutadà:
Terminis de ciutadà: Ampliació del termini presentació de sol·licituds fins 03/09/2019
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables:
Resposta al ciutadà:
Marc Legal: Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge per la qual s’aprova la convocatòria d’ajudes de l’
any 2019 per a la rehabilitació d’edificis i habitatges inclosos dins l’àrea de regeneració i renovació
urbanes des Mercadal i Fornells, en el marc del Pla Estatal de Foment del Lloguer d’Habitatges, la
Rehabilitació Edificatòria, i la Regeneració i Renovació Urbanes, 2013-2016 (pròrroga 2017)

Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions:
 


Documents Relacionats:


C/ Major, 16 - 07740 Es Mercadal
Tf/ 971 37 50 02 - Fax: 971 37 55 76
general@esmercadal.es

       
Avís Legal  |  Accessibilitat  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS
Ajuntament de Ferreries